Bir 052020
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks kuris įvyks 2020 m. liepos 5 d. (sekmadienį) 19 val. Go vasaros stovykloje, kaimo turizmo sodyboje, Saladiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r.

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

 1. LGA metinės ataskaitos.
 2. LGA įstatų pakeitimai.
 3. Narystė LGA.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Skaityti toliau »

Gru 052019
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. gruodžio 10 d. 18 val. Vilniaus GO klube, kavinėje „Tabera“, Pylimo g. 23, Vilniuje. 

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

 1. Asociacijos valdybos rinkimai.
 2. Asociacijos revizoriaus (auditoriaus) rinkimai.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Svarbiausias darbotvarkės punktas yra rinkimai į naują Asociacijos valdybą. Rinksime 3 valdybos narius. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų žmonių kandidatūrą į valdybą, prašome kreiptis į Andrių Petrauską.

Kitas klausimas – revizoriaus (auditoriaus) rinkimai. Taip pat laukiame kandidatų į šias pareigas. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų žmonių kandidatūrą, prašome kreiptis į Andrių Petrauską. Skaityti toliau »

LGA įstatai

 

Lietuvos Go asociacijos

ĮSTATAI

 1. BENDROJI DALIS
  1. Lietuvos Go asociacija (toliau – „Asociacija“) yra savarankiška ir savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikoje. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
  2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris turi savo balansą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Asociacija atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles. Asociacija, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, kurios viduryje yra japonų ženklai, reiškiantys Go žaidimą, o aplink juos užrašas – LIETUVOS GO ASOCIACIJA.
  5. Asociacijos santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarčių pagrindu.
  6. Asociacija įsteigta neribotam laikui.
  7. Asociacijos buveinės adresas: Ašmenos 2-oji g. 25-19, Kaunas, Lietuvos Respublika.
 2. VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI
  1. Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
  2. Asociacijos tikslai:
   1. propaguoti, platinti ir didinti visuomenės susidomėjimą žaidimu Go, populiarinti Go žaidimą vaikų ir jaunimo tarpe;
   2. organizuoti Go žaidimo varžybas Lietuvos Respublikoje;
   3. ruošti Go žaidėjus, kelti jų meistriškumą, ginti Go žaidėjų interesus;
   4. užmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis;
 3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR NUOSAVYBĖ
  1. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
   1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
   2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
   3. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
   4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, ir juo disponuoti;
   5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
   6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
   7. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
   8. steigti fondus;
   9. visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimu vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas, įstoti į kitų visuomeninių organizacijų sąjungų ar susivienijimų sudėtį, taip pat ir į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų ar kitiems įstatymams.
  2. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
 4. PRIĖMIMO Į ASOCIACIJOS NARIUS IR IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS SĄLYGOS BEI TVARKA
  1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakę 18 metų, savanoriškai dalyvaujantys Asociacijos veikloje, pripažįstantys jo įstatus ir mokantys Asociacijos nario mokesčius. Atsižvelgiant į tai, kad Asociacija Go žaidimą propaguoja ir vaikų bei jaunimo tarpe, tai Asociacijos nariais gali būti ir jaunesni nei 18 metų asmenys, kurie turi tėvų ar globėjų sutikimą.
  2. Kandidatai į Asociacijos narius parašo prašymą Asociacijos valdybai, kuriame įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų bei sumokėti stojamąjį mokestį.
  3. Į Asociacijos narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius į Asociaciją priima jos valdyba 2/3 valdybos narių balsų dauguma.
  4. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikę raštišką pareiškimą Asociacijos valdybai.
  5. Asociacijos valdybos sprendimu nariai gali būti įspėjami ar pašalinami iš Asociacijos šiais atvejais:
   1. sąmoningai pažeidinėja Asociacijos įstatus;
   2. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip tris mėnesius nesumoka nario mokesčio;
   3. savo veikla kompromituoja Asociaciją.
  6. Pašalintas Asociacijos narys valdybos sprendimą gali apskųsti narių susirinkimui, kurio nutarimas yra galutinis.
  7. Nario mokestis ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 5. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Asociacijos nariai turi lygias teises. Jie gali:
   1. dalyvauti Asociacijos veikloje: rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo ir kontrolės organus (Asociacijos narių susirinkime jos narys turi vieną sprendžiamąjį balsą);
   2. gauti iš Asociacijos valdybos informaciją apie Asociacijos veiklą, reikšti savo nuomonę ir ją ginti;
   3. nustatyta tvarka naudotis Asociacijos baze ir inventoriumi;
   4. teikti pasiūlymus valdybai Asociacijos veiklos gerinimo klausimais;
   5. asmeniškai dalyvauti valdybos posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;
   6. kreiptis į Asociacijos valdybą ar narių susirinkimą dėl teisinės ar kitokios pagalbos;
   7. įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti Asociacijos narių narių susirinkime.
  2. Asociacijos nariai privalo:
   1. laikytis Asociacijos įstatų ir vykdyti valdymo ir kontrolės organų sprendimus;
   2. aktyviai dalyvauti Asociacijos uždavinių įgyvendinime;
   3. mokėti nario mokesčius;
   4. tausoti Asociacijos turtą bei saugoti Asociacijos garbę;
   5. vykdyti visus savo įsipareigojimus;
   6. atsiskaityti su klubu materialiai, jei jie yra pašalinami iš Asociacijos narių dėl Asociacijos įstatų nesilaikymo bei vidaus taisyklių pažeidimų.
 6. PADALINIO STEIGIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA, PADALINIO TEISĖS
  1. Asociacijos padalinys steigiamas Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, priimtu paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma ir registruojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacija atsako pagal padalinio prievoles ir padalinys atsako pagal Asociacijos prievoles.
  2. Asociacijos padalinys turi atskirą buveinę. Padalinys nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Padalinys veikia pagal Asociacijos įstatus bei Asociacijos valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi padalinio nuostatuose. Padalinio nuostatus tvirtina Asociacijos prezidentas. Padalinio valdymo organus skiria ir atšaukia, nustato jų įgaliojimus Asociacijos valdyba.
  3. Asociacijos padalinio turtas apskaitomas Asociacijos finansinėje atskaitomybėje bei atskiroje padalinio finansinėje atskaitomybė.
  4. Asociacijos padalinio veikla nutraukiama Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, priimtu paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma arba teismo sprendimu – teismui priėmus sprendimą nutraukti Asociacijos ar jos padalinio veiklą.
 7. ASOCIACIJOS VALDYMAS, KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA IR PERIODIŠKUMAS, JO KOMPETENCIJA
  1. Asociacijos valdymas grindžiamas savivaldos, viešumo principais. Į Asociacijos valdymą įtraukiami nariai.
  2. Asociacijos organai yra Asociacijos narių susirinkimas, valdyba ir Asociacijos prezidentas.
  3. Aukščiausias Asociacijos organas – Asociacijos narių susirinkimas, kuris valdybos šaukiamas ne rečiau kaip kartą į metus. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas valdybos, prezidento, revizoriaus iniciatyva, pareikalavus daugiau nei pusei Asociacijos narių arba teismo sprendimu, jei narių susirinkimas nebuvo sušauktas įstatuose numatytais atvejais ir jei dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos valdybos narys, prezidentas ar revizorius.
  4. Asociacijos narių susirinkimas:
   1. priima, papildo ir keičia Asociacijos įstatus;
   2. renka ir atšaukia Asociacijos valdybą, revizorių;
   3. tvirtina veiklos programą atitinkamam laikotarpiui;
   4. išklauso ir tvirtina Asociacijos prezidento ir revizoriaus ataskaitas apie jų veiklą;
   5. svarsto ir tvirtina Asociacijos planus;
   6. Asociacijos valdybos siūlymu sprendžia svarbiausius organizacinius, ūkinius, finansinius klausimus;
   7. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias įstatymų nustatyta tvarka;
   8. steigia padalinius ir nutraukia jų veiklą;
   9. steigia, likviduoja bei reorganizuoja Asociaciją.
  5. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl Asociacijos narių susirinkimo sušaukimo. Datą, laiką, darbotvarkę bei vietą Asociacijos nariams valdyba praneša ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos (pranešimas įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku). Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo sutinka.
  6. Pranešime apie Asociacijos narių susirinkimą nurodoma:
   1. Asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;
   2. susirinkimo data, laikas ir vieta;
   3. susirinkimo darbotvarkė.
  7. Susirinkimas yra teisėtas, kuomet jame dalyvauja ne mažiau 2/3 Asociacijos narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Asociacijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.
  8. Asociacijos narių susirinkimo nutarimai priimami susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus dėl įstatų priėmimo, keitimo bei papildymo, Asociacijos pavadinimo ir simbolikos keitimo, jos reorganizavimo, veiklos nutraukimo, valdymo organų rinkimo. Šiais klausimais priimti nutarimus galima 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
 8. ASOCIACIJOS VALDYBA, PREZIDENTAS
  1. Asociacijos valdybą iš trijų narių renka Asociacijos narių susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Asociacijos valdyba renkama trijų metų laikotarpiui. Valdybos narių pareigos visuomeninės.
  2. Asociacijos valdyba:
   1. priima ir šalina Asociacijos narius;
   2. nustato nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką arba atleidžia nuo nario mokesčio;
   3. renka Asociacijos prezidentą, finansininką;
   4. organizuoja visuotinius susirinkimas;
   5. įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;
   6. ruošia ir pateikia klausimus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui;
   7. nustato Asociacijos veiklos strategiją;
   8. sudaro ir tvirtina pajamų-išlaidų sąmatas, veiklos programas ir planus;
   9. palaiko ryšius su valstybinėmis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis;
   10. ruošia Asociacijos įstatų pakeitimus ar papildymus ir teikia tvirtinti narių susirinkimui,
   11. skiria ir atšaukia padalinių valdymo organus, nustato jų įgaliojimus;
   12. sprendžia organizacinius klausimus;
   13. rūpinasi Asociacijos finansine-ūkine veikla;
  3. Asociacijos valdyba turi teisę spręsti klausimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus priimti naujus narius ar pašalinti narius iš Asociacijos, kuriems priimti reikia 2/3 balsų daugumos.
  4. Asociacijos valdybos posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį organizuoja Asociacijos prezidentas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.
  5. Asociacijos prezidentas renkamas paprasta balsų dauguma trijų metų laikotarpiui Asociacijos valdybos posėdyje, jo pareigos visuomeninės.
  6. Asociacijos prezidentas vadovauja kasdieninei Asociacijos veiklai, užtikrina, kad būtų vykdomi Asociacijos narių susirinkimo ir valdybos nutarimai, atstovauja Asociacijai kaip juridiniam asmeniui bendradarbiaujant su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose, pateikia klausimus svarstyti Asociacijos narių susirinkimui, sudaro sandorius Asociacijos vardu, tvarko Asociacijos turtą, analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, revizijų rezultatus, sprendžia turto pirkimo – pardavimo klausimus, užtikrina Asociacijos turto apsaugą, atsako už Asociacijos finansinę drausmę. Turi teisę savo kompetencijos klausimus pavesti spręsti Asociacijos valdybos nariams.
  7. Asociacijos finansininką renka valdyba. Jei Asociacijos finansininkas yra ir Asociacijos narys, jis gali dirbti visuomeniniais pagrindais.
  8. Revizorius renkamas trijų metų laikotarpiui Asociacijos narių susirinkime. Jis ne rečiau kaip kartą per metus tikrina Asociacijos finansinę veiklą, kontroliuoja Asociacijos biudžetą ir lėšų paskirstymą. Jo pareigos visuomeninės. Asociacijos revizoriumi negali būti valdybos nariai.
  9. Asociacijos valdybos nariai, prezidentas arba revizorius netekę pasitikėjimo, gali būti perrinkti nepasibaigus kadencijai, reikalaujant 2/3 visų Asociacijos narių.
 9. VALDYMO ORGANŲ IR JŲ VADOVŲ ATSKAITOMYBĖS VISUOTINIAM KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMUI IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
  1. Asociacijos prezidentas apie savo ir valdybos atliktą darbą atsiskaito kartą metuose Asociacijos narių susirinkimui.
  2. Revizorius apie savo darbo rezultatus atsiskaito Asociacijos narių susirinkimui ne rečiau kaip kartą į metus.
 10. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA
  1. Asociacijos lėšas sudaro:
   1. narių mokesčiai;
   2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
   3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
   4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
   5. skolinto kapitalo lėšos;
   6. pajamos, gautos iš Asociacijos įsteigtų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų įmonių;
   7. kitos teisėtai gautos lėšos.
  2. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
  3. Asociacija nustatyta tvarka privalo pateikti finansinės veiklos ataskaitas, kitas statistines žinias, taip pat leisti jiems atlikti tiesioginės veiklos patikrinimus. Asociacija privalo mokėti mokesčius.
  4. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams, išskyrus pagal sutartis dirbančius Asociacijos narius (jei bus sudaromos darbo sutartys).
  5. Asociacija savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai.
  6. Lėšos laikomos banko sąskaitose. Finansinius dokumentus pasirašo Asociacijos prezidentas ir finansininkas arba kitas valdybos įgaliotas asmuo.
 11. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
  1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami ir papildomi Asociacijos narių susirinkimo nutarimu. Pareiškimą įregistruoti įstatų pakeitimus bei papildymus pasirašo Asociacijos prezidentas. Prie pareiškimo pridedami Asociacijos narių susirinkimo protokolas, Asociacijos valdybos nutarimas dėl tokio susirinkimo sušaukimo, įstatų pakeitimai ir papildymai.
 12. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA
  1. Asociacijos veikla gali pasibaigti:
   1. Asociacijai priėmus sprendimą nutraukti veiklą
   2. Asociacijai priėmus sprendimą reorganizuoti Asociaciją, t.y. padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
   3. teismui priėmus sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą.
  2. Jei Asociacija reorganizuojamas padalijant jį į kelias naujas organizacijas, jo lėšos ir turtas paskirstomi naujoms organizacijoms Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, kuris priimamas kartu su nutarimu reorganizuoti Asociaciją. Susirinkimas kartu turi nuspręsti, koks bus visuomeninės organizacijos pavadinimas ir kokią simboliką naudos ši organizacija.
  3. Jeigu Asociacija prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jo turtas ir lėšos atitenka organizacijai, prie kurios prisijungiama.
  4. Asociacijai priėmus sprendimą nutraukti veiklą, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams.
  5. Visus klausimus, susijusius su Asociacijos veiklos pasibaigimu sprendžia Asociacijos narių susirinkime išrinktas likvidatorius arba likvidacinė komisija.

 

Asociacijos įstatai priimti 2001 08 01 įvykusiame steigiamajame susirinkime.

Lietuvos Go asociacijos valdybos narys                                               Evaldas Vaicekauskas


PDF dokumentas:

LGA privatumo politika

 

LIETUVOS GO ASOCIACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

Užpildydama (-as) prašymą tapti Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacijos) nariu, Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Lietuvos GO asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

 1. Kokius Jūsų duomenis Asociacija tvarko, kaip ir kodėl?

Pagal Jūsų prašyme pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir gimimo datą) Asociacija Jus identifikuoja kaip Asociacijos narį. Jūsų prašyme pateikti kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris) naudojami bendravimo su Jumis bei informavimo apie Asociacijos veiklą, tikslais. Metai, nuo kada žaidžiate go, reitingas ir miestas yra naudojami statistiniams tikslams.

Svarbu tai, kad Jūsų prašyme pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Asociacijai gali būti sunku užtikrinti jos paslaugų Jums teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Asociacija nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdama (-as) Asociaciją apie tai informuoti el. paštu info@lga.lt.

Priimdama Jūsų prašymą tapti Asociacijos nariu, Asociacija laikys, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su Asociacijos Įstatais ir šia Politika.

 1. Informacijos teikimas

Jeigu užpildydamas (-a) prašymą Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija Jums teiks tik su Asociacijos veikla susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, organizuojamus renginius, naujienas aktualiais LGA nariui klausimais, apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti pranešimus atsiųsdama (-as) prašymą į Asociacijos el. paštą info@lga.lt. Šis atsisakymas negalioja kvietimams į Asociacijos narių susirinkimus.

 1. Statistika

Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą, reitingą ir metus, nuo kada žaidžiate go.

 1. Kiek laiko Asociacija tvarko ir saugo Jūsų duomenis?

Prašyme nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate Asociacijos nariu, bei tokį terminą, kokį nustato išorės teisės aktai.

 1. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o Asociacija turi užtikrinti Jums tokią galimybę.

5.1. Teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti Asociacijos patvirtinimą, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apimtis.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų prašyme Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės Asociacijoje, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir kitais komunikacijos būdais.

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojame kreiptis į Asociacijos valdybą.

5.5. Teisė ištrinti duomenis

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdama (-as) pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. paštu info@lga.lt.

5.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Asociacijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

 1. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 28 d. Politikos atnaujinimai bus skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.lga.lt.

 1. Politikos taikymas

Politika taikoma visiems Asociacijos nariams.


PDF dokumentas:

Lietuvos jaunimo go čempionato organizavimo tvarka

 

Lietuvos jaunimo go čempionato organizavimo tvarka

(2016-03-16 redakcija)

1 skyrius: Pagrindiniai teiginiai

1.1. Esmė

Kiekvienais metais yra rengiamas Lietuvos jaunimo go čempionatas (toliau – LJGČ), kurį sudaro vienas finalinis turnyras.

1.2. Lietuvos jaunimo go čempionato organizavimas

LGA valdyba kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos nusprendžia, kada ir kur vyks finalinis turnyras.

Šis nutarimas paskelbiamas LGA internetinėje svetainėje.

Nutarimą keisti galima tik tuo atveju, jei išaiškėtų, kad dėl tam tikrų priežasčių turnyras gali neįvykti.

1.3. Turnyro paskelbimas

Apie LJGČ skelbia LGA valdyba. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro pradžios ir sutarta forma pranešta visiems LGA nariams.

Pranešime turi būti tokia informacija:

 • turnyro vadovo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris,
 • data, iki kada priimamos norinčių dalyvauti turnyre paraiškos,
 • registracijos mokestis,
 • turnyro tvarkaraštis,
 • vieta, kur vyks turnyras.

1.4. Turnyro vadovas, teisėjai

Lietuvos GO asociacija paskiria LJGČ vadovą ir teisėją. Turnyro metu kilusius ginčytinus klausimus sprendžia turnyro vadovas. Jei kuri nors pusė nesutinka su turnyro vadovo sprendimu, galutinį ir neginčytiną sprendimą priima turnyro teisėjas.

1.5. LJGČ turnyro taisyklės

Čempionato turnyre žaidžiama pagal galiojančias Pasaulio Go mėgėjų čempionato (World Amateur Go Championship, toliau – WAGC) taisykles.

Turnyras pradedamas be foro. Žaidėjas su juodaisiais akmenimis suteikia žaidėjui su baltaisiais akmenimis 6.5 taško komi.

Jei pasibaigus pagrindiniam laikui žaidėjas nepradeda žaisti arba neatvyksta į turnyrą, jis pralaimi partiją be kovos. Pralaimėjimai gali būti įrašomi abiem net ir tos pačios partijos žaidėjams, jei jie abu neatvyksta arba dėl kitų priežasčių nepradeda žaisti.

2 skyrius: LJGČ turnyras

2.1. Dalyvavimas

Finaliniame turnyre dalyvių skaičius neribojamas. Dalyvauti gali bet kuris žaidėjas (vaikinas ar mergina), kuris:

 • yra Lietuvos Respublikos pilietis arba gyvena Lietuvoje ilgiau kaip 3 metai ir
 • yra LGA narys arba LGA priklausančio klubo narys ir
 • kuriam pirmą turnyro dieną dar nėra suėję 20 metų.

2.2. Turnyro tvarka

Turnyro metu vyksta 5 arba daugiau turų, kurie rengiami pagal McMahon sistemą. Turnyro eiga ir trukmė priklauso nuo numatytų turų skaičiaus. Per dieną gali vykti ne daugiau kaip 5 turai.

Kiekvienam žaidėjui skiriamas ne trumpesnis kaip 40 minučių pagrindinis laikas. Pasibaigus pagrindiniam laikui kiekvienas žaidėjas gauna japonišką byo-yomi 3 x 30 sek.

2.3. Vertinimas

Turnyrui pasibaigus sudaroma dalyvių įvertinimo (reitingų) lentelė.

Surinkus vienodą taškų skaičių, vieta lentelėje skiriama pagal tokius kriterijus iš eilės:

 1. Dalyvių, su kuriais žaista, surinktų taškų suma (SOS).
 2. Dalyvių, su kuriais žaista, priešininkų surinktų taškų suma (SOSOS).
 3. Tiesioginis palyginimas, jei žaista bendra partija.
 4. Traukiami burtai.

3 skyrius: Atstovavimas Lietuvai tarptautiniuose jaunimo turnyruose.

3.1. Esmė

Esant galimybei dalyvauti tarptautinėse jaunimo pirmenybėse, valdyba sudaro kandidatų sąrašą, pagal kurį sprendžia, kas jose atstovaus Lietuvai. Sąrašas sudaromas pasibaigus LJGČ finaliniam turnyrui pagal bendrą Lietuvos jaunimo go čempionatuose iškovotų taškų skaičių.

3.2. Taškų skyrimas LJGČ dalyviams

LJGČ dalyviams taškai skiriami taip:

I vieta – 8 taškai
II vieta – 6 taškai
III vieta – 4 taškai
IV vieta – 3 taškai

Prie jų pridedami taškai, surinkti per ankstesnius čempionatus.

3.3. Kandidatų sąrašo įvertinimas

Atstovauti Lietuvai tarptautinėse jaunimo pirmenybėse turi teisę tas žaidėjas, kuris pagal 3.1 ir 3.2 punktus surenka daugiausia taškų. Dalyvaudamas jis išnaudoja surinktus taškus ir kitais metais pradeda rinkti taškus iš naujo. Jei žaidėjas per 5 metus neišnaudoja surinktų taškų, jie yra anuliuojami.

Jei du žaidėjai surenka vienodai taškų, dalyvio teisę gauna tas, kuris paskutinius taškus pelnė vėliausiai. Jei abu žaidėjai paskutinius taškus pelnė vienu metu, dalyvio teisę gauna tas žaidėjas, kuris einamaisiais metais surinko daugiau taškų.

 

Lietuvos GO asociacija

 

Gru 042015
 

Atnaujinta Lietuvos go čempionato organizavimo tvarka.

Pagrindinis pasikeitimas – finalinis turnyras (Lietuvos Go Asociacijos Čempionatas) bus vykdomas grupių sistema. Finalinio turnyro dalyviai bus suskirstyti į 4 “krepšelius, burtų keliu krepšeliai paskirstomi į 2 grupes, t.y. žaidėjai iš vieno krepšelio patenka į skirtingas grupes. Grupėse žaidžiamos 3 partijos pagal sistemą „kiekvienas prieš kiekvieną“. Žaidėjai, grupėse užėmę pirmąsias dvi vietas, patenka į pusfinalį. Pusfinalio aimėtojai žaidžia finalinę partiją dėl I–II  vietų, pralaimėję žaidžia dėl III–IV vietų.

2015 m. Lietuvos Go čempionato tvarkaraštis

Gruodžio 5d., šeštadienis

9.00 – atvykimas, burtų traukimas

9.30 – 1 turas

13.30 – 2 turas

16.00 – 3 turas

Gruodžio 6d., sekmadienis

9.30 – 4 turas

12.30 – 5 turas

15.00 Apdovanojimai, čempionato uždarymas

 

Lietuvos go čempionato organizavimo tvarka

 

Lietuvos Go Čempionato organizavimo tvarka

(2015-10-26 redakcija)

1 skyrius: Pagrindiniai teiginiai

1.1. Esmė

Lietuvos Go čempionato metu vyksta vienas arba keletas įskaitinių turnyrų ir vienas finalinis turnyras, kuris oficialiai vadinamas Lietuvos Go Asociacijos (LGA) Čempionatu.

Įskaitiniai turnyrai vyksta sausio–lapkričio mėnesiais, o finalinis turnyras – 4-ajame ketvirtyje, jei įmanoma, lapkričio mėnesį.

1.2. Įskaitinių ir finalinio turnyrų organizavimas

Kiekvienais metais organizuojama nuo 1 iki 3 įskaitinių turnyrų bei 1 finalinis turnyras. LGA valdyba iki kiekvienų metų kovo 1 dienos nusprendžia, kada ir kiek vyks įskaitinių turnyrų bei kada ir kur vyks finalinis turnyras.

Šis nutarimas paskelbiamas LGA internetinėje svetainėje.

Nutarimą keisti galima tik tuo atveju, jei išaiškėtų, kad dėl tam tikrų priežasčių turnyrai gali neįvykti.

1.3. Turnyro paskelbimas

Apie kiekvieną turnyrą skelbia LGA valdyba. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro pradžios ir sutarta forma pranešta visiems LGA nariams.

Pranešime turi būti tokia informacija:

 • turnyro vadovo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris,
 • data, iki kada priimamos norinčių dalyvauti turnyre paraiškos,
 • registracijos mokestis,
 • turnyro tvarkaraštis,
 • vieta, kur vyks turnyras.

1.4. Turnyro vadovas, teisėjai

Lietuvos Go Asociacija kiekvienam įskaitiniam ir finaliniam turnyrams paskiria turnyro vadovą ir teisėją. Turnyro metu kilusius ginčytinus klausimus sprendžia turnyro vadovas. Jei kuri nors pusė nesutinka su turnyro vadovo sprendimu, galutinį ir neginčytiną sprendimą priima turnyro teisėjas.

1.5. Įskaitinių ir finalinio turnyrų taisyklės

Čempionato turnyruose žaidžiama pagal galiojančias Pasaulio Go mėgėjų čempionato (World Amateur Go Championship, toliau – WAGC) taisykles.

Turnyrai pradedami be foro. Įskaitiniuose ir finaliniame turnyruose žaidėjas su juodaisiais akmenimis suteikia žaidėjui su baltaisiais akmenimis 6.5 taško komi.

Jei pasibaigus pagrindiniam laikui žaidėjas nepradeda žaisti arba neatvyksta į turnyrą, jis pralaimi partiją be kovos. Pralaimėjimai gali būti įrašomi abiem net ir tos pačios partijos žaidėjams, jei jie abu neatvyksta arba dėl kitų priežasčių nepradeda žaisti.

2 skyrius: Įskaitiniai turnyrai

2.1. Dalyvavimas

Įskaitiniuose turnyruose gali dalyvauti bet kuris žaidėjas, nepriklausomai nuo jo pilietybės. Į finalinį turnyrą patenka tik tie žaidėjai, kurie:

 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba gyvena Lietuvoje ilgiau kaip 3 metai ir
 • yra LGA nariai arba LGA priklausančio klubo nariai.

2.2. Turnyro tvarka

Įskaitinių turnyrų metu vyksta 5 arba daugiau turų, kurie rengiami pagal McMahon sistemą (SOS ir SOSOS). Įskaitinių turnyrų eiga ir trukmė priklauso nuo numatytų turų skaičiaus. Vieną dieną negali vykti daugiau kaip 4 turai.

Kiekvienam žaidėjui skiriamas ne trumpesnis kaip 45 minučių pagrindinis laikas. Pasibaigus pagrindiniam laikui kiekvienas žaidėjas gauna japonišką byo-yomi 3 x 30 sek.

2.3. Vertinimas

Įskaitiniam turnyrui pasibaigus sudaroma dalyvių įvertinimo (reitingų) lentelė.

Surinkus vienodą taškų skaičių, vieta lentelėje skiriama pagal tokius kriterijus iš eilės:

 1. Dalyvių, su kuriais žaista, surinktų taškų suma (SOS).
 2. Dalyvių, su kuriais žaista, priešininkų surinktų taškų suma (SOSOS).
 3. Tiesioginis palyginimas, jei žaista bendra partija.
 4. Traukiami burtai.

3 skyrius: Finalinis turnyras

3.1. Dalyvavimas

Finaliniame turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, per įskaitinius turnyrus surinkę daugiausiai taškų.

LGA valdyba privalo apie iškovotą teisę dalyvauti finaliniame turnyre pranešti visiems žaidėjams per savaitę nuo paskutinio įskaitinio turnyro pabaigos, bet ne vėliau kaip 2 savaitės iki finalinio turnyro pradžios. .

Kiekvienas šią teisę gavęs žaidėjas privalo ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki finalinio turnyro pradžios LGA valdybai pranešti apie savo ketinimus dalyvauti turnyre.

Jei žaidėjas atsisako dalyvauti finaliniame turnyre, LGA valdyba turi teisę išrinkti kitą finalo dalyvį pagal tokias taisykles:

 1. Kitas žaidėjas pagal kvalifikacijos į finalinį turnyrą sąrašą,
 2. Jei tokiu būdu surinkti 8 žaidėjų finaliniam turnyrui neįmanoma, valdyba turi teisę savo nuožiūra į turnyrą pakviesti bet kurį Go žaidėją.

Jei ir tuo atveju nesurenkami 8 finalininkai, tos partijos užskaitomos kaip pralaimėtos be kovos.

3.2. Turnyro modelis

Finalinis turnyras vykdomas grupių sistema. Finalinio turnyro dalyviai pagal galutinę vietą, užimtą  įskaitiniuose  turnyruose, suskirstomi į 4 “krepšelius”:

 1. I ir II vieta
 2. III ir IV vieta
 3. V ir VI vietos
 4. VII ir VIII vietos

Burtų keliu krepšeliai paskirstomi į 2 grupes, t.y. žaidėjai iš vieno krepšelio patenka į skirtingas grupes. Grupėse žaidžiamos 3 partijos pagal sistemą „kiekvienas prieš kiekvieną“. Žaidėjams grupėje surinkus vienodą pergalių skaičių, vieta grupėje nustatoma taip:

 1. Atsižvelgiama į tarpusavio partijos rezultatą.
 2. Jei pagal tarpusavio partijos rezultatą negalima nustatyti vietų pasiskirstymo (pvz., “karuselė”), aukštesnę vietą grupėje užima tas žaidėjas, kuris užėmė aukštesnę vietą kvalifikacijoje į čempionatą.

Į pusfinalį patenka žaidėjai, grupėse užėmę pirmąsias dvi vietas. Jie toliau varžosi dėl I–IV vietų. III–IV vietas grupėse užėmę žaidėjai kovoja dėl V–VIII vietų.

Pusfinalio tvarka :

 • I grupės I vieta – II grupės II vieta
 • II grupės I vieta – I grupės II vieta

Laimėtojai žaidžia finalinę partiją dėl I–II  vietų, pralaimėję žaidžia dėl III–IV vietų.

Analogišku principu žaidžia žaidėjai, užėmę III–IV vietas grupėse.

3.3. Turnyro tvarka

Kiekvienam žaidėjui skiriama ne mažiau kaip 60 minučių pagrindinio laiko. Pasibaigus pagrindiniam laikui kiekvienas žaidėjas gauna japonišką byo-yomi 3 x 30 sek.

3.4. Vertinimas

Turnyrui pasibaigus sudaroma dalyvių įvertinimo (reitingų) lentelė.

4 skyrius: Atstovavimas Lietuvai Pasaulio Go mėgėjų čempionate ir kitose pasaulio pirmenybėse

4.1. Esmė

Valdyba sudaro kandidatų sąrašą, pagal kurį sprendžia, kas atstovaus Lietuvai Pasaulio Go mėgėjų čempionate, Tarptautiniame go mėgėjų čempionate „Korėjos Ministro Pirmininko taurė“, Tarptautiniame porinio go mėgėjų čempionate ir kitose pasaulio pirmenybėse. Sąrašas sudaromas pasibaigus Lietuvos Go Čempionato finaliniam turnyrui pagal bendrą Lietuvos Go Čempionatuose iškovotų taškų skaičių.

4.2. Taškų skyrimas finalinio turnyro dalyviams

Finalinio turo dalyviams taškai skiriami taip:

1 vieta – 8 taškai
2 vieta – 6 taškai
3 vieta – 4 taškai
4 vieta – 3 taškai
5 vieta – 2 taškai
6 vieta – 1 taškas
Prie jų pridedami taškai, surinkti per paskutinius 5 čempionatus.

4.3. Kandidatų sąrašo įvertinimas

Atstovauti Lietuvai pasaulio pirmenybėse turi teisę tas žaidėjas, kuris pagal 4.1 ir 4.2 punktus surenka daugiausia taškų. Taip jis išnaudoja surinktus taškus ir kitais metais pradeda rinkti taškus iš naujo. Jei žaidėjas per 5 metus neišnaudoja surinktų taškų, jie yra anuliuojami.

Jei du žaidėjai surenka vienodai taškų, dalyvio teisę gauna tas, kuris paskutinius taškus pelnė vėliausiai. Jei abu žaidėjai paskutinius taškus pelnė vienu metu, dalyvio teisę gauna tas žaidėjas, kuris einamaisiais metais surinko daugiau taškų.

 

Lietuvos go asociacija

LGA turnyro kodeksas

 

1. Bendros taisyklės

1.1. Šios taisyklės galioja visiems oficialiems LGoA turnyrams.
1.2. Oficialaus turnyro (toliau „turnyro“) statusas suteikiamas LGoA valdybos sprendimu.

2. Turnyro rengimas

2.1. Turnyro rengėjas atsako už tvarkingą turnyro pravedimą ir užtikrina šias minimalias sąlygas:

 • – turnyro taisyklių parengimas ir paskelbimas;
 • – betriukšmės, gerai apšviestos ir pakankamai šiltos patalpos;
 • – tvarkingos kėdės ir stalai;
 • – tinkami Go komplektai;
 • – draudimas rūkyti, jei turnyras vyksta uždarose patalpose;
 • – kvietimo į turnyrą (vieta, data, kontaktinė informacija, dalyvavimo sąlygos, turnyrinė sistema) paskelbimas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki turnyro pradžios.

2.2. Turnyro rengėjas paskiria turnyro direktorių.
2.3. Turnyro direktorius vykdo dalyvių registraciją, skelbia turnyro pradžią ir reikalui esant paleidžia laikrodžius.

3. Žaidimas

3.1. Žaidėjai privalo elgtis garbingai.
3.2. Partijos žaidžiamos pagal Pasaulio Go mėgėjų pirmenybių taisykles „World Amateur Go Championship Rules“. Žr. http://home.snafu.de/jasiek/wagc.html.
3.3. Visi nuo lentos nuimti akmenys laikomi „belaisviais“ ir turi būti padėti taip, kad priešininkas galėtų nuolat juos matyti.
3.4. Žaidėjai neturi laikyti virš lentos rankų ilgiau, nei to reikia ėjimui atlikti.
3.5. Daugkartiniai akmens dėliojimai lentoje akivaizdžiai siekiant išsiaiškinti poziciją yra draudžiami.
3.6. Atliktas ėjimas nebegali būti keičiamas net jei priešininkas ir sutinka.

4. Ėjimo sąvoka

4.1. Ėjimu vadinama:

a) kai žaidėjas padeda akmenį ant vieno iš neužimtų lentos taškų ir paleidžia jį,
b) kai žeidėjas pasako „pas(as)“ arba
c) laikrodžio perjungimas.

5. Ėjimo atlikimas

5.1. Kiekvienas ėjimas turi būti atliekamas tik viena ranka.
5.2. Perspėjęs apie savo ketinimus (pavyzdžiui, pasakęs „pataisau“), žaidėjas savo ėjimo metu gali pataisyti vieno ar kelių akmenų padėtį jų taškuose.
5.3. Ėjimas laikomas baigtu perjungus laikrodį.
5.4. Laikrodį galima sustabdyti, jei reikia nuo lentos nuimti 4 ar daugiau akmenų, o taip pat kilus ginčui, išoriniam trukdžiui bei iškilus poreikiui nueiti į tualetą (tik byo-yomi atveju).

6. Partijos užbaigimas

6.1. Pagrindinė žaidimo dalis pasibaigia po dviejų iš eilės pasų. Po to abu žaidėjai, laikydamiesi taisyklių, baigia formuoti teritorijų ribas ir užpildo neutralius taškus. Dėl to gali būti reikalingi ėjimai ir teritorijų viduje, po ko žaidėjai turi nurodyti vienas kitam kurias teritorijas laiko savomis.
6.2. Seki viduje taškai nepildomi.
6.3. Iškilę klausimai dėl neakivaizdžių ėjimų, reikalingų teritorijų viduje, bei vienos ar kitos grupės gyvybės ar mirties prireikus yra sprendžiami žaidėjams žaidžiant pagal taisykles ant atskiros lentos, kur atkuriama ginčytina arba visa partijoje susidariusi pozicija.
6.4. Kai žaidėjai prieina prie vieningos nuomonės dėl teritorijų priklausomybės, visi belaisviai akmenys yra nuimami nuo lentos (jie tampa to žaidėjo, kurio teritorijoje buvo, belaisviais), po ko partija yra laikoma baigta ir vyksta rezultato nustatymas.
6.5. Jei vienam iš žaidėjų priklauso komi, tai partijai pasibaigus jis yra pridedamas prie to žaidėjo bendros taškų sumos.
6.6. Partiją laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiau taškų.
6.7. Partija taip pat yra baigta kai vienas iš žaidėjų pasiduoda.

7. Pagrindinis laikas ir byo-yomi

7.1. Turnyro reglamentas nustato laiką („pagrindinis laikas“), kuris skiriamas kiekvienam žaidėjui partijai užbaigti. Šiam laikui nėra nustatomas ėjimų skaičius.
7.2. Jei turnyro reglamentas tai numato, kiekvienam žaidėjui, pasibaigus pagrindiniam laikui, yra nustatomas papildomas laikas – byo-yomi. Yra leidžiami tokie byo-yomi variantai.
7.3. Kanadietiškas – tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas privalo atlikti tam tikrą ėjimų kiekį.

7.3.1. Atlikus paskutinį ėjimą prasideda naujas periodas. Neišnaudotas laikas nesikaupia.
7.3.2. Naudojant laikrodį be specialaus režimo, byo-yomi periodo pradžioje žaidėjas pats atskaičiuoja reikiamą akmenų kiekį, o jo varžovas nustato laiką. Abu žaidėjai patvirtina akmenų kiekį ir laiką. Šio proceso metu laikrodžiai yra sustabdomi.
7.3.3. Byo-yomi akmenys turi būti padėti taip, kad varžovas juos galėtų nuolat matyti.
7.3.4. Po kiekvieno paso vienas akmuo dedamas atgal į dėžutę.
7.3.5. Partija yra laikoma pralaimėta, jei žaidėjas nesuspėja per nustatytą laiką atlikti reikiamo ėjimų skaičiaus.

7.4. Japoniškas – tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas privalo atlikti vieną ėjimą. Jam pasibaigus prasideda kitas periodas. Neišnaudotas laikas nesikaupia.

7.4.1. Šis byo-yomi varijantas yra leidžiamas tik esant laikrodžiams, palaikantiems tokį darbo režimą.
7.4.2. Pasas yra laikomas ėjimu.
7.4.3. Partija laikoma pralaimėta, jei žaidėjas nesuspėja per nustatytą laiką atlikti ėjimo.

7.5. Jei turnyro reglamentas nenumato byo-yomi, tai pralaimi tas žaidėjas, kuriam pirmam baigiasi pagrindinis laikas.
7.6. Jei į turo pradžią abu varžovai atvyksta pavėlavę, tai atvykus pirmam žaidėjui nustatomas laikas, praėjęs nuo turo pradžios, ir pusė šio laiko yra atimama iš abiejų žaidėjų pagrindinio laiko.
7.7. Jei abu varžovai pavėluoja į turo pradžią daugiau kaip pusę pagrindinio laiko (jei nenustatyta kitaip) arba iš viso neatvyksta, partija yra laikoma pralaimėta abiejų.
7.8. Turnyro direktorius turi teisę pakeisti atskirų partijų laiko režimą, jei tam yra pateisinama priežastis.

8. Teisėjai

8.1. Turnyro direktorius skiria teisėjus suderinęs su LGoA valdyba.
8.2. Kilus nesutarimams tarp žaidėjų, jie gali kreiptis į teisėją, kad šis išspręstų ginčą.
8.3. Jei žaidėjas nesutinka su teisėjo sprendimu, jis turi teisę reikalauti, kad šį sprendimą persvarstytų teisėjų komisija.
8.4. Teisėjų komisija susideda iš turnyro direktoriaus ir visų teisėjų. Komisija priima sprendimus paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui lemiamas yra turnyro direktoriaus balsas.

9. Kita

9.1. Partija yra laikoma pralaimėta, jei:

a) žaidėjas tyčia pajudino poziciją;
b) žaidėjas atliko du ėjimus iš eilės;
c) žaidėjas partijos metu atsisakė laikytis nustatytų žaidimo taisyklių.

9.2. Žadėjas gali būti diskvalifikuotas, jei:

a) pralaimėjo dvi turnyro partijas pagal 7.7. ar 9.1. punktus;
b) tyčia trukdė pravesti turnyrą.

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

 

LGA valdybos posėdžio 2002.07.02 protokolas

Dalyvavo:

 • Audris Kuras (LGA prezidentas)
 • Olaf Martens (LGA viceprezidentas)
 • Albertas Petrauskas (LGA valdybos narys)

Posėdžio sekretorius: Olaf Martens

Sprendimai:

1. Dėl Lietuvos Go Jaunimo čempionato 2002 organizavimo

 • nuspresta pravesti Vaikų ir Jaunimo čempionatą 2002.07.10-11 Mindūnuose
 • nuspresta žaisti 2-se amžiaus grupėse:
  • I grupė: gimimo data ne anksčiau 1990.08.01 (iki 12 m.)
  • II grupė: gimimo data nuo 1990.08.01 iki 1989.07.31 (13-18 m.)

2. Dėl metinio Lietuvos Go asociacijos narių susirinkimo

 • nuspresta pravesti narių susirinkimą 2002.07.13 Mindūnuose po 3 turo pabaigos

3. Dėl Lietuvos Go čempionato kvalifikacijos

 • nuspręsta skirti po 2 taškus už dalyvavimą kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės)
 • nuspręsta skirti taškus už pirmas 6 vietas kiekviename „Taurės“ turnyre (Vilniaus, Molėtų ir Kauno taurės):
  • 1 vieta – 6 taškai
  • 2 vieta – 5 taškai
  • 3 vieta – 4 taškai
  • 4 vieta – 3 taškai
  • 5 vieta – 2 taškai
  • 6 vieta – 1 taškas
 • nuspręsta skirti taškus už vietas Lietuvos Go Lygoje 2002:
  • 1 vieta – 12 taškų
  • 2 vieta – 10 taškų
  • 3 vieta – 8 taškai
  • 4 vieta – 7 taškai
  • 5 vieta – 6 taškai
  • 6 vieta – 5 taškai
  • 7 vieta – 4 taškai
  • 8 vieta – 3 taškai
  • 9 vieta – 2 taškai
  • 10 vieta – 1 taškas
 • nuspręsta surengti Lietuvos Go čempionato 2002 finalą lapkričio mėnesį Vilniuje. Dalyvaus tie 6 žaidėjai, kurie surinko daugiausia taškų. Jeigu 2 arba daugiau žaidėjų turi vienodą taškų sumą, vietos bus paskirstytos pagal paskutinio turnyro rezultatus.

4. Dėl „Molėtų Taurės“ turnyro prizinio fondo

Olaf Martens Konsultacinė Firma įsteigė 700,- Lt dydžio prizinį fondą „Molėtų Taurės“ turnyrui.

 • nuspręsta išdalinti šį prizinį fondą tokia tvarka:
  • už 1 vietą – 300 Lt
  • už 2 vietą – 200 Lt
  • už 3 vietą – 100 Lt
  • geriausiai pasirodžiusiam žaidėjui – 100 Lt

5. Dėl kvalifikacijos į WAGC taškų sumos

 • nuspręsta išskaityti 6 taškus už dalyvavimą Pasaulio Poriniame Go čempionate 2001 Japonijoje.

Visi sprendimai buvo priimti vienbalsiai.

LGA prezidentas Audris Kuras
LGA viceprezidentas Olaf Martens
LGA valdybos narys Albertas Petrauskas