Bal 072024
 
Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) valdyba kviečia visus Asociacijos narius į 2024 m. balandžio 29 d. (pirmadienį) 20:00 vyksiantį visuotinį Lietuvos GO asociacijos narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją „Google Meet“ platformoje.

Planuojama Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Lietuvos GO asociacijos metinės ataskaitos patvirtinimo.

Skaityti toliau »

Gru 092022
 

Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) valdyba kviečia visus Asociacijos narius į 2023 m. vasario 8 d. (trečiadienį) 19:30 vyksiantį visuotinį Lietuvos GO asociacijos narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją „Google Meet“ platformoje.

Planuojama Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Asociacijos valdybos rinkimų.
 2. Dėl Asociacijos revizoriaus (auditoriaus) rinkimų.
 3. Dėl Lietuvos GO asociacijos metinės ataskaitos patvirtinimo.

Vienas iš darbotvarkės punktų yra rinkimai į Asociacijos valdybą. Rinksime 3 valdybos narius. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų Asociacijos narių kandidatūras į valdybą, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Kitas klausimas – revizoriaus (auditoriaus) rinkimai. Taip pat laukiame kandidatų į šias pareigas. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų Asociacijos narių kandidatūras, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Skaityti toliau »

Bir 172022
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į eilinį Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2022 m. liepos 9 d. (šeštadienį) 19 val. Go vasaros stovykloje, kaimo turizmo sodyboje „Prie Labanoro“, Slabados g. 1, Slabados k., Joniškio sen., Molėtų r.

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Lietuvos GO asociacijos metinės ataskaitos patvirtinimo.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Skaityti toliau »

Bir 132021
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į eilinį Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. liepos 4 d. (sekmadienį) 19 val. Go vasaros stovykloje, kaimo turizmo sodyboje, Saladiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r.

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl LGA metinės ataskaitos patvirtinimo.
 2. Dėl LGA nario mokesčio tvarkos patvirtinimo.
 3. Diskusija dėl internetinių turnyrų rengimo tvarkos.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Skaityti toliau »

LGA nario mokesčio mokėjimo tvarka

 

PATVIRTINTA
2021 m. liepos 4 d.
Lietuvos GO asociacijos narių
susirinkimo sprendimu
Įsigalioja nuo 2021-07-05

LIETUVOS GO ASOCIACIJOS NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) nario mokesčio mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Lietuvos GO asociacijos nario metinio mokesčio dydį, mokėjimo sąlygas ir terminus ir yra privaloma kiekvienam Asociacijos nariui.
1.2. Asociacijos nario mokesčiai ir jų mokėjimo tvarka yra nustatomi ir keičiami Asociacijos narių susirinkimo sprendimu Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.

II. NARIO MOKESČIŲ DYDŽIAI

2.1. Stojamojo nario mokesčio (įnašo) nėra.
2.2. Metinis Asociacijos nario mokestis (toliau – Mokestis) yra 20,00 eurų.

III. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Asociacijos nariai Mokestį moka pavedimu į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą iki einamųjų metų kovo 31 d. Asociacijos atsiskaitomoji sąskaita yra nurodyta Asociacijos interneto tinklalapyje https://www.lga.lt/.
3.1.1. Mokesčio už 2021 m. mokėjimo terminas pratęsiamas iki rugsėjo 30 d.
3.2. Mokestis gali būti sumokamas paties Asociacijos nario arba kito fizinio asmens, bankiniame pavedime nurodant, už kurį (kuriuos) Asociacijos narį (narius) yra sumokama.
3.3. Mokestis mokamas vieną kartą per metus už einamuosius kalendorinius metus.
3.4. Nauji Asociacijos nariai moka visą Mokestį.
3.5. Nauji Asociacijos nariai sumoka Mokestį už einamuosius metus per 3 mėnesius nuo informavimo apie priėmimą į Asociaciją datos. Naujas narys apie priėmimą į Asociaciją yra informuojamas e. paštu, adresu, nurodytu prašyme priimti į Asociacijos narius.

IV. MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKA

4.1. Mokesčio surinkimą administruoja Asociacijos prezidentas ir (ar) jo įgaliotas kitas Asociacijos valdybos narys (toliau – Mokesčio administratorius).
4.2. Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. Mokesčio administratorius Asociacijos nario prašyme nurodytu ar, pasikeitus kontaktiniams duomenims, kita raštiška ar elektronine forma Asociacijai pateiktu elektroniniu paštu siunčia Asociacijos nariams priminimą apie prievolę sumokėti kitų metų Mokestį iki šioje Tvarkoje nustatyto termino. Priminimo (-ų) negavimas neatleidžia Asociacijos nario nuo pareigos laiku sumokėti Mokestį.
4.3. Praėjus 3 mėnesiams nuo Mokesčio sumokėjimo termino pasibaigimo ir Asociacijai negavus Mokesčio ar prašymo atidėti Mokestį ar atleisti nuo Mokesčio, Mokesčio administratorius siunčia pakartotinį priminimą Asociacijos nario elektroniniu paštu su prašymu per vieną mėnesį nuo laiško gavimo sumokėti Mokestį bei įspėja Asociacijos narį apie tai, kad nesumokėjęs Mokesčio narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių Asociacijos įstatų nustatyta tvarka.
4.4. Asociacijai negavus Mokesčio po pakartotinio priminimo, Mokesčio administratorius klausimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos pateikia svarstyti Asociacijos valdybai.
4.5. Asociacijos narys Asociacijos įstatų nustatyta tvarka Asociacijos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei be pateisinamos priežasties nesumokėjo Mokesčio ilgiau kaip tris mėnesius nuo Mokesčio mokėjimo termino pabaigos.
4.6. Nariui išstojus iš Asociacijos savanoriškai ar pašalinus Asociacijos narį iš Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka, sumokėtas Mokestis negrąžinamas.
4.7. Asociacijos prezidentas kasmet finansinėje ataskaitoje pateikia informaciją apie Mokesčio panaudojimą.

V. MOKESČIO ATIDĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO TVARKA

5.1. Prašymą atidėti Mokestį ar atleisti nuo Mokesčio nariai privalo atsiųsti Asociacijos valdybos vardu (valdyba@lga.lt) ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki mokėjimo termino.
5.2. Asociacijos valdyba gautus prašymus perduoda svarstyti artimiausiam Asociacijos narių susirinkimui, kuris ir priima sprendimą dėl Mokesčio atidėjimo ar atleidimo nuo Mokesčio. Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba narius informuoja per 1 savaitę e. paštu. Iki tol jokios sankcijos dėl mokesčio nemokėjimo nėra taikomos.
5.3. Jei prašymas atidėti Mokestį ar atleisti nuo Mokesčio nėra patenkinamas, narys privalo sumokėti Mokestį per 3 mėnesius nuo informavimo apie atitinkamą Asociacijos narių susirinkimo sprendimą.
5.4. Mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip trims mėnesiams. Jei prašyme nurodyta pageidaujama atidėjimo trukmė, ji pradedama skaičiuoti nuo informavimo apie sprendimą datos.
5.5. Atleisti nuo Mokesčio galima ne ilgiau kaip metams.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Tvarka skelbiama viešai Lietuvos GO asociacijos interneto tinklalapyje.

__________________________________________________

 


PDF dokumentas:

Bir 052020
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks kuris įvyks 2020 m. liepos 5 d. (sekmadienį) 19 val. Go vasaros stovykloje, kaimo turizmo sodyboje, Saladiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r.

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

 1. LGA metinės ataskaitos.
 2. LGA įstatų pakeitimai.
 3. Narystė LGA.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Skaityti toliau »

Gru 052019
 

Kviečiame visus Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narius į Asociacijos narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. gruodžio 10 d. 18 val. Vilniaus GO klube, kavinėje „Tabera“, Pylimo g. 23, Vilniuje. 

Žiūrėti žemėlapyje

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

 1. Asociacijos valdybos rinkimai.
 2. Asociacijos revizoriaus (auditoriaus) rinkimai.

Susirinkime gali dalyvauti visi Lietuvos go žaidėjai, bet balsavime gali dalyvauti tik Asociacijos nariai.

Svarbiausias darbotvarkės punktas yra rinkimai į naują Asociacijos valdybą. Rinksime 3 valdybos narius. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų žmonių kandidatūrą į valdybą, prašome kreiptis į Andrių Petrauską.

Kitas klausimas – revizoriaus (auditoriaus) rinkimai. Taip pat laukiame kandidatų į šias pareigas. Jeigu kas nori pasiūlyti savo arba kitų žmonių kandidatūrą, prašome kreiptis į Andrių Petrauską. Skaityti toliau »

LGA įstatai

 

Lietuvos GO asociacijos

ĮSTATAI

 

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos GO asociacija (toliau – Asociacija) yra savarankiška ir savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikoje. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija ir kuris turi savo balansą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles. Asociacija, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

1.4. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, kurios viduryje yra japonų ženklai, reiškiantys Go žaidimą, o aplink juos – užrašas LIETUVOS GO ASOCIACIJA.

1.5. Asociacijos santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarčių pagrindu.

1.6. Asociacija įsteigta neribotam laikui.

1.7. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

2. VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

2.1. Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

2.2. Asociacijos tikslai:

2.2.1. propaguoti, platinti ir didinti visuomenės susidomėjimą Go žaidimu, populiarinti Go žaidimą vaikų ir jaunimo tarpe;

2.2.2. organizuoti Go žaidimo varžybas Lietuvos Respublikoje;

2.2.3. ruošti Go žaidėjus, kelti jų meistriškumą, ginti Go žaidėjų interesus;

2.2.4. užmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis.

2.3. Asociacijos veiklos sritys:

2.3.1. Go žaidimo propagavimas ir populiarinimas Lietuvos Respublikoje.

2.3.2. Asociacijos atstovavimas Lietuvos Respublikos vyriausybės institucijose bei kitose šalies ir tarptautinėse organizacijose.

2.3.3. Kalendorinių varžybų planų sudarymas.

2.3.4. Go žaidimo Lietuvos Respublikos čempionatų, pirmenybių, turnyrų, tarptautinių turnyrų ir kitų renginių organizavimas bei dalyvavimas kitų organizacijų vykdomuose čempionatuose ir turnyruose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2.3.5. Duomenų ir informacijos apie oficialius Go turnyrus Lietuvoje, žaidėjų reitingus rengimas ir saugojimas.

2.3.6. Asociacijos narių teisių ir interesų gynimas;

2.3.7. Go žaidėjų rengimas, jų meistriškumo kėlimas;

2.3.8. Ryšių su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis plėtojimas;

2.3.9. Asociacija gali vykdyti ir kitas jos narių deleguotas funkcijas bei turėti civilines teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.4. Asociacijos veiklos rūšys:

2.4.1. Sportinė veikla (EVRK kodas 93.1).

2.4.2. Kita sportinė veikla (93.19).

2.4.3. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).

2.4.4. Leidyba (58.00).

2.4.5. Reklama (73.1).

2.4.6. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51).

2.4.7. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59)

2.4.8. Sporto klubų veikla (93.12).

2.4.9. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

2.4.10. Visos kitos EVRK veiklos, neprieštaraujančios Asociacijos tikslams.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR NUOSAVYBĖ

3.1. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.3. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

3.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

3.1.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

3.1.7. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.1.8. steigti fondus;

3.1.9. visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimu vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas, įstoti į kitų visuomeninių organizacijų sąjungų ar susivienijimų sudėtį, taip pat ir į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Asociacijų ar kitiems įstatymams.

3.2. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

4. PRIĖMIMO Į ASOCIACIJOS NARIUS IR IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS SĄLYGOS BEI TVARKA

4.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakę 18 metų, savanoriškai dalyvaujantys Asociacijos veikloje, pripažįstantys jos įstatus ir mokantys Asociacijos nario mokesčius. Atsižvelgiant į tai, kad Asociacija Go žaidimą propaguoja ir vaikų bei jaunimo tarpe, tai Asociacijos nariais gali būti ir jaunesni nei 18 metų asmenys, kurie turi tėvų ar globėjų sutikimą.

4.2. Kandidatai į Asociacijos narius parašo Asociacijos valdybai prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų bei mokėti nario mokesčius.

4.3. Į Asociacijos narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius į Asociaciją priima jos valdyba 2/3 valdybos narių balsų dauguma.

4.4. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikę raštišką pareiškimą Asociacijos valdybai.

4.5. Asociacijos valdybos sprendimu nariai gali būti įspėjami ar pašalinami iš Asociacijos šiais atvejais:

4.5.1. sąmoningai pažeidinėja Asociacijos įstatus;

4.5.2. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip tris mėnesius nesumoka nario mokesčio;

4.5.3. savo veikla kompromituoja Asociaciją.

4.6. Pašalintas Asociacijos narys valdybos sprendimą gali apskųsti narių susirinkimui, kurio nutarimas yra galutinis.

4.7. Nario mokestis ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

5. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos nariai turi lygias teises. Jie gali:

5.1.1. dalyvauti Asociacijos veikloje: rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo ir kontrolės organus (Asociacijos narių susirinkime jos narys turi vieną sprendžiamąjį balsą);

5.1.2. gauti iš Asociacijos valdybos informaciją apie Asociacijos veiklą, reikšti savo nuomonę ir ją ginti;

5.1.3. nustatyta tvarka naudotis Asociacijos baze ir inventoriumi;

5.1.4. teikti pasiūlymus valdybai Asociacijos veiklos gerinimo klausimais;

5.1.5. asmeniškai dalyvauti valdybos posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;

5.1.6. kreiptis į Asociacijos valdybą ar narių susirinkimą dėl teisinės ar kitokios pagalbos;

5.1.7. įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti Asociacijos narių susirinkime.

5.2. Asociacijos nariai privalo:

5.2.1. laikytis Asociacijos įstatų ir vykdyti valdymo ir kontrolės organų sprendimus;

5.2.2. dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;

5.2.3. aktyviai dalyvauti Asociacijos uždavinių įgyvendinime;

5.2.4. mokėti nario mokesčius;

5.2.5. tausoti Asociacijos turtą bei saugoti Asociacijos garbę;

5.2.6. vykdyti visus savo įsipareigojimus;

5.2.7. atsiskaityti su Asociacija materialiai, jei jie yra pašalinami iš Asociacijos narių dėl Asociacijos įstatų nesilaikymo bei vidaus taisyklių pažeidimų.

6. FILIALŲ IR (AR) ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA, FILIALŲ IR (AR) ATSTOVYBIŲ TEISĖS

6.1. Asociacijos filialai ir (ar) atstovybės (toliau kartu – padalinys) steigiami Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, priimtu paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma ir registruojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacija atsako pagal padalinio prievoles ir padalinys atsako pagal Asociacijos prievoles.

6.2. Asociacijos padalinys turi atskirą buveinę. Padalinys nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Padalinys veikia pagal Asociacijos įstatus bei Asociacijos valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi padalinio nuostatuose. Padalinio nuostatus tvirtina Asociacijos prezidentas. Padalinio valdymo organus skiria ir atšaukia, nustato jų įgaliojimus Asociacijos valdyba.

6.3. Asociacijos padalinio turtas apskaitomas Asociacijos finansinėje atskaitomybėje bei atskiroje padalinio finansinėje atskaitomybėje.

6.4. Asociacijos padalinio veikla nutraukiama Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, priimtu paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma arba teismo sprendimu – teismui priėmus sprendimą nutraukti Asociacijos ar jos padalinio veiklą.

7. ASOCIACIJOS VALDYMAS, ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA IR PERIODIŠKUMAS, JO KOMPETENCIJA

7.1. Asociacijos valdymas grindžiamas savivaldos, viešumo principais. Į Asociacijos valdymą įtraukiami nariai.

7.2. Asociacijos organai yra Asociacijos narių susirinkimas, kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba, revizorius ir vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos prezidentas.

7.3. Aukščiausias Asociacijos organas – Asociacijos narių susirinkimas, kuris valdybos šaukiamas ne rečiau kaip kartą į metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas valdybos, prezidento, revizoriaus iniciatyva, pareikalavus daugiau nei pusei Asociacijos narių arba teismo sprendimu, jei narių susirinkimas nebuvo sušauktas įstatuose numatytais atvejais ir jei dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos valdybos narys, prezidentas ar revizorius.

7.4. Asociacijos narių susirinkimas:

7.4.1. priima, papildo ir keičia Asociacijos įstatus;

7.4.2. renka ir atšaukia Asociacijos valdybą, revizorių;

7.4.3. tvirtina veiklos programą atitinkamam laikotarpiui;

7.4.4. išklauso ir tvirtina Asociacijos prezidento ir revizoriaus ataskaitas apie jų veiklą;

7.4.5. svarsto ir tvirtina Asociacijos planus;

7.4.6. Asociacijos valdybos siūlymu sprendžia svarbiausius organizacinius, ūkinius, finansinius klausimus;

7.4.7. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias įstatymų nustatyta tvarka;

7.4.8. steigia padalinius ir nutraukia jų veiklą;

7.4.9. steigia, likviduoja bei reorganizuoja Asociaciją;

7.4.10. nustato stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką arba atleidžia nuo nario mokesčio.

7.5. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sušaukimo. Apie šaukiamą visuotinį Asociacijos narių susirinkimą, jo datą, laiką, darbotvarkę bei vietą pranešama kiekvienam Asociacijos nariui ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos įstatų 11.2 punkte nurodyta tvarka. Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo raštu sutinka.

7.6. Pranešime apie visuotinį Asociacijos narių susirinkimą nurodoma:

7.6.1. Asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;

7.6.2. susirinkimo data, laikas ir vieta;

7.6.3. susirinkimo darbotvarkė.

7.7. Susirinkimas yra teisėtas, kuomet jame dalyvauja ne mažiau 1/2 Asociacijos narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Asociacijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.

7.8. Asociacijos narių susirinkimo nutarimai priimami susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus dėl įstatų priėmimo, keitimo bei papildymo, Asociacijos pavadinimo ir simbolikos keitimo, jos reorganizavimo, veiklos nutraukimo, valdymo organų rinkimo. Šiais klausimais priimti nutarimus galima 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

8. ASOCIACIJOS VALDYBA, PREZIDENTAS

8.1. Asociacijos valdybą iš trijų narių (įskaitant valdybos pirmininką) renka Asociacijos narių susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Asociacijos valdyba renkama trejų metų laikotarpiui. Valdybos narių pareigos visuomeninės. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

8.2. Asociacijos valdyba:

8.2.1. priima ir šalina Asociacijos narius;

8.2.2. iš savo narių renka Asociacijos prezidentą, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas;

8.2.3. organizuoja visuotinius Asociacijos narių susirinkimas;

8.2.4. įgyvendina visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimus;

8.2.5. ruošia ir pateikia klausimus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui;

8.2.6. nustato Asociacijos veiklos strategiją;

8.2.7. sudaro ir tvirtina pajamų-išlaidų sąmatas, veiklos programas ir planus;

8.2.8. palaiko ryšius su valstybinėmis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis;

8.2.9. ruošia Asociacijos įstatų pakeitimus ar papildymus ir teikia tvirtinti narių susirinkimui;

8.2.10. skiria ir atšaukia padalinių valdymo organus, nustato jų įgaliojimus;

8.2.11. sprendžia organizacinius klausimus;

8.2.12. rūpinasi Asociacijos finansine-ūkine veikla;

8.2.13. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

8.3. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Asociacijos valdyba turi teisę spręsti klausimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus priimti naujus narius ar pašalinti narius iš Asociacijos, kuriems priimti reikia 2/3 balsų daugumos.

8.4. Asociacijos valdybos posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį šaukia Asociacijos prezidentas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas, apie posėdžio vietą ir laiką asmeniškai informuodamas kiekvieną valdybos narį elektroninių paštu ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Informacija apie valdybos posėdį taip pat skelbiama Asociacijos interneto tinklalapyje.

8.5. Valdybos narys posėdžiuose turi dalyvauti asmeniškai ir neturi teisės perįgalioti kitų asmenų dalyvauti už jį. Valdybos narys gali posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, jeigu jį galima identifikuoti ir aiškiai suprasti jo valią darbotvarkės klausimais. Apie valdybos narių dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu pažymima posėdžio protokole.

8.6. Asociacijos prezidentas renkamas paprasta balsų dauguma trejų metų laikotarpiui Asociacijos valdybos posėdyje, jo pareigos visuomeninės, jam už jo už veiklą neatlyginama.

8.7. Asociacijos prezidentas vadovauja kasdieninei Asociacijos veiklai, užtikrina, kad būtų vykdomi Asociacijos narių susirinkimo ir valdybos nutarimai, atstovauja Asociacijai kaip juridiniam asmeniui bendradarbiaujant su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose, pateikia klausimus svarstyti Asociacijos narių susirinkimui, sudaro sandorius Asociacijos vardu, tvarko Asociacijos turtą, analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, revizijų rezultatus, sprendžia turto pirkimo-pardavimo klausimus, užtikrina Asociacijos turto apsaugą, atsako už Asociacijos finansinę drausmę. Turi teisę savo kompetencijos klausimus pavesti spręsti Asociacijos valdybos nariams.

8.8. Asociacijos valdybos nariai arba revizorius netekę pasitikėjimo, gali būti perrinkti nepasibaigus kadencijai, reikalaujant 2/3 visų Asociacijos narių.

9. VALDYMO ORGANŲ IR JŲ VADOVŲ ATSKAITOMYBĖS VISUOTINIAM ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMUI IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Asociacijos prezidentas apie savo ir valdybos atliktą darbą atsiskaito kartą metuose Asociacijos narių susirinkimui.

9.2. Revizorius apie savo darbo rezultatus atsiskaito Asociacijos narių susirinkimui ne rečiau kaip kartą į metus.

10. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

10.1. Asociacijos lėšas sudaro:

10.1.1. narių mokesčiai;

10.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

10.1.5. skolinto kapitalo lėšos;

10.1.6. pajamos, gautos iš Asociacijos įsteigtų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų įmonių;

10.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

10.2. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

10.3. Asociacija nustatyta tvarka privalo pateikti finansinės veiklos ataskaitas, kitas statistines žinias, taip pat leisti jiems atlikti tiesioginės veiklos patikrinimus. Asociacija privalo mokėti mokesčius.

10.4. Asociacijos prezidentas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

10.5. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams, išskyrus pagal sutartis dirbančius Asociacijos narius (jei bus sudaromos darbo sutartys).

10.6. Asociacija savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai.

10.7. Lėšos laikomos banko sąskaitose. Finansinius dokumentus pasirašo Asociacijos prezidentas arba kitas Asociacijos prezidento įgaliotas asmuo.

10.8. Revizorius renkamas trejų metų laikotarpiui Asociacijos narių susirinkime. Jis ne rečiau kaip kartą per metus tikrina Asociacijos finansinę veiklą, kontroliuoja Asociacijos biudžetą ir lėšų paskirstymą. Jo pareigos visuomeninės, jam už jo už veiklą neatlyginama. Asociacijos revizoriumi negali būti valdybos nariai.

11. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

11.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Asociacijos interneto tinklalapyje.

11.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje arba Asociacijos interneto tinklalapyje.

11.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas.

11.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

12. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

12.1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami ir papildomi Asociacijos narių susirinkimo nutarimu.

13. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

13.1. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu.

14. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

14.1. Asociacijos veikla gali pasibaigti:

14.1.1. Asociacijai priėmus sprendimą nutraukti veiklą;

14.1.2. Asociacijai priėmus sprendimą reorganizuoti Asociaciją, t. y. padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;

14.1.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą.

14.2. Jei Asociacija reorganizuojama padalijant ją į kelias naujas organizacijas, jos lėšos ir turtas paskirstomi naujoms organizacijoms Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, kuris priimamas kartu su nutarimu reorganizuoti Asociaciją. Susirinkimas kartu turi nuspręsti, koks bus visuomeninės organizacijos pavadinimas ir kokią simboliką naudos ši organizacija.

14.3. Jeigu Asociacija prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jos turtas ir lėšos atitenka organizacijai, prie kurios prisijungiama.

14.4. Asociacijai priėmus sprendimą nutraukti veiklą, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams.

14.5. Visus klausimus, susijusius su Asociacijos veiklos pasibaigimu sprendžia Asociacijos narių susirinkime išrinktas likvidatorius arba likvidacinė komisija.

 

Atnaujinti Asociacijos įstatai sudaryti ir pasirašyti 2020 07 06.

 

Lietuvos GO asociacijos prezidentas                                       Vidas Sadauskas


PDF dokumentas:

LGA privatumo politika

 

LIETUVOS GO ASOCIACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

Užpildydama (-as) prašymą tapti Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacijos) nariu, Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Lietuvos GO asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

 1. Kokius Jūsų duomenis Asociacija tvarko, kaip ir kodėl?

Pagal Jūsų prašyme pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir gimimo datą) Asociacija Jus identifikuoja kaip Asociacijos narį. Jūsų prašyme pateikti kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris) naudojami bendravimo su Jumis bei informavimo apie Asociacijos veiklą, tikslais. Metai, nuo kada žaidžiate go, reitingas ir miestas yra naudojami statistiniams tikslams.

Svarbu tai, kad Jūsų prašyme pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Asociacijai gali būti sunku užtikrinti jos paslaugų Jums teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Asociacija nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdama (-as) Asociaciją apie tai informuoti el. paštu info@lga.lt.

Priimdama Jūsų prašymą tapti Asociacijos nariu, Asociacija laikys, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su Asociacijos Įstatais ir šia Politika.

 1. Informacijos teikimas

Jeigu užpildydamas (-a) prašymą Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija Jums teiks tik su Asociacijos veikla susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, organizuojamus renginius, naujienas aktualiais LGA nariui klausimais, apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti pranešimus atsiųsdama (-as) prašymą į Asociacijos el. paštą info@lga.lt. Šis atsisakymas negalioja kvietimams į Asociacijos narių susirinkimus.

 1. Statistika

Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą, reitingą ir metus, nuo kada žaidžiate go.

 1. Kiek laiko Asociacija tvarko ir saugo Jūsų duomenis?

Prašyme nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate Asociacijos nariu, bei tokį terminą, kokį nustato išorės teisės aktai.

 1. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o Asociacija turi užtikrinti Jums tokią galimybę.

5.1. Teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti Asociacijos patvirtinimą, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apimtis.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų prašyme Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės Asociacijoje, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir kitais komunikacijos būdais.

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojame kreiptis į Asociacijos valdybą.

5.5. Teisė ištrinti duomenis

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdama (-as) pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. paštu info@lga.lt.

5.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Asociacijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

 1. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 28 d. Politikos atnaujinimai bus skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.lga.lt.

 1. Politikos taikymas

Politika taikoma visiems Asociacijos nariams.


PDF dokumentas: