LGA nario mokesčio mokėjimo tvarka

 

PATVIRTINTA
2020 m. liepos 7 d.
Lietuvos GO asociacijos
valdybos posėdyje
Įsigalioja nuo 2020-07-07

LIETUVOS GO ASOCIACIJOS NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) nario mokesčio mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Lietuvos GO asociacijos nario metinio mokesčio dydį, mokėjimo sąlygas ir terminus ir yra privaloma kiekvienam Asociacijos nariui.
1.2. Asociacijos nario mokesčiai ir jų mokėjimo tvarka syra nustatomi ir keičiami Asociacijos valdybos sprendimu Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.

II. NARIO MOKESČIŲ DYDŽIAI

2.1. Stojamojo nario mokesčio (įnašo) nėra.
2.2. Metinis Asociacijos nario mokestis (toliau – Mokestis) nuo 2020 m. gegužės 28 d. yra 20,00 eurų.

III. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Asociacijos nariai Mokestį moka pavedimu į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą iki einamųjų metų kovo 31 d. Asociacijos atsiskaitomoji sąskaita yra nurodyta Asociacijos interneto tinklalapyje https://www.lga.lt/.
3.1.1. Mokesčio už 2020 m. mokėjimo terminas pratęsiamas iki rugpjūčio 31 d.
3.2. Mokestis gali būti sumokamas paties Asociacijos nario arba kito fizinio asmens, bankiniame pavedime nurodant už kurį (kuriuos) Asociacijos narį (narius) yra sumokama.
3.3. Mokestis mokamas vieną kartą per metus už einamuosius kalendorinius metus.
3.4. Nauji Asociacijos nariai moka visą Mokestį.
3.5. Nauji Asociacijos nariai sumoka Mokestį už einamuosius metus per 3 mėnesius nuo priėmimo į Asociaciją (Asociacijos valdybos posėdžio, kuriame nusprendžiama priimti į narius) datos.

IV. MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKA

4.1. Mokesčio surinkimą administruoja Asociacijos prezidentas ir (ar) jo įgaliotas kitas Asociacijos valdybos narys (toliau – Mokesčio administratorius).
4.2. Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. Mokesčio administratorius Asociacijos nario prašyme nurodytu ar, pasikeitus kontaktiniams duomenims, kita raštiška ar elektronine forma Asociacijai pateiktu elektroniniu paštu siunčia Asociacijos nariams priminimą apie prievolę sumokėti kitų metų Mokestį iki šioje Tvarkoje nustatyto termino. Priminimo (-ų) negavimas neatleidžia Asociacijos nario nuo pareigos laiku sumokėti Mokestį.
4.3. Praėjus 3 mėnesiams nuo Mokesčio sumokėjimo termino pasibaigimo ir Asociacijai negavus Mokesčio, Mokesčio administratorius siunčia pakartotinį priminimą Asociacijos nario elektroniniu paštu su prašymu per vieną mėnesį nuo laiško gavimo sumokėti Mokestį bei įspėja Asociacijos narį apie tai, kad nesumokėjęs Mokesčio narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių Asociacijos įstatų nustatyta tvarka.
4.4. Asociacijai negavus Mokesčio po pakartotinio priminimo, Mokesčio administratorius klausimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos pateikia svarstyti Asociacijos valdybai.
4.5. Asociacijos narys Asociacijos įstatų nustatyta tvarka Asociacijos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei be pateisinamos priežasties nesumokėjo Mokesčio ilgiau kaip tris mėnesius nuo Mokesčio mokėjimo termino pabaigos.
4.6. Nariui išstojus iš Asociacijos savanoriškai ar pašalinus Asociacijos narį iš Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka, sumokėtas Mokestis negrąžinamas.
4.7. Asociacijos prezidentas kasmet finansinėje ataskaitoje pateikia informaciją apie Mokesčio panaudojimą.

V. MOKESČIO ATIDĖJIMO TVARKA

5.1. Prašymą atidėti Mokestį nariai privalo atsiųsti Asociacijos valdybos vardu (valdyba@lga.lt) ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki mokėjimo termino.
5.2. Artimiausiame posėdyje valdyba apsvarsto gautus prašymus ir priima sprendimą dėl Mokesčio atidėjimo. Apie priimtą sprendimą nariai informuojami per 1 savaitę e. paštu.
5.3. Mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

VI. ATLEIDIMO NUO MOKESČIO TVARKA

6.1. Prašymą atleisti nuo Mokesčio nariai privalo atsiųsti Asociacijos valdybos vardu (valdyba@lga.lt) ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki mokėjimo termino.
6.2. Artimiausiame posėdyje valdyba apsvarsto gautus prašymus ir priima sprendimą dėl atleidimo nuo Mokesčio. Apie priimtą sprendimą nariai informuojami per 1 savaitę e. paštu.
6.3. Atleisti nuo Mokesčio galima ne ilgiau kaip metams.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Ši Tvarka skelbiama viešai Lietuvos GO asociacijos interneto tinklalapyje.
7.2. Ši Tvarka gali būti keičiama Asociacijos valdybos sprendimu.

__________________________________________________

 


PDF dokumentas: