LGA nario mokesčio mokėjimo tvarka

 

PATVIRTINTA
2021 m. liepos 4 d.
Lietuvos GO asociacijos narių
susirinkimo sprendimu
Įsigalioja nuo 2021-07-05

LIETUVOS GO ASOCIACIJOS NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) nario mokesčio mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Lietuvos GO asociacijos nario metinio mokesčio dydį, mokėjimo sąlygas ir terminus ir yra privaloma kiekvienam Asociacijos nariui.
1.2. Asociacijos nario mokesčiai ir jų mokėjimo tvarka yra nustatomi ir keičiami Asociacijos narių susirinkimo sprendimu Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.

II. NARIO MOKESČIŲ DYDŽIAI

2.1. Stojamojo nario mokesčio (įnašo) nėra.
2.2. Metinis Asociacijos nario mokestis (toliau – Mokestis) yra 20,00 eurų.

III. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Asociacijos nariai Mokestį moka pavedimu į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą iki einamųjų metų kovo 31 d. Asociacijos atsiskaitomoji sąskaita yra nurodyta Asociacijos interneto tinklalapyje https://www.lga.lt/.
3.1.1. Mokesčio už 2021 m. mokėjimo terminas pratęsiamas iki rugsėjo 30 d.
3.2. Mokestis gali būti sumokamas paties Asociacijos nario arba kito fizinio asmens, bankiniame pavedime nurodant, už kurį (kuriuos) Asociacijos narį (narius) yra sumokama.
3.3. Mokestis mokamas vieną kartą per metus už einamuosius kalendorinius metus.
3.4. Nauji Asociacijos nariai moka visą Mokestį.
3.5. Nauji Asociacijos nariai sumoka Mokestį už einamuosius metus per 3 mėnesius nuo informavimo apie priėmimą į Asociaciją datos. Naujas narys apie priėmimą į Asociaciją yra informuojamas e. paštu, adresu, nurodytu prašyme priimti į Asociacijos narius.

IV. MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKA

4.1. Mokesčio surinkimą administruoja Asociacijos prezidentas ir (ar) jo įgaliotas kitas Asociacijos valdybos narys (toliau – Mokesčio administratorius).
4.2. Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. Mokesčio administratorius Asociacijos nario prašyme nurodytu ar, pasikeitus kontaktiniams duomenims, kita raštiška ar elektronine forma Asociacijai pateiktu elektroniniu paštu siunčia Asociacijos nariams priminimą apie prievolę sumokėti kitų metų Mokestį iki šioje Tvarkoje nustatyto termino. Priminimo (-ų) negavimas neatleidžia Asociacijos nario nuo pareigos laiku sumokėti Mokestį.
4.3. Praėjus 3 mėnesiams nuo Mokesčio sumokėjimo termino pasibaigimo ir Asociacijai negavus Mokesčio ar prašymo atidėti Mokestį ar atleisti nuo Mokesčio, Mokesčio administratorius siunčia pakartotinį priminimą Asociacijos nario elektroniniu paštu su prašymu per vieną mėnesį nuo laiško gavimo sumokėti Mokestį bei įspėja Asociacijos narį apie tai, kad nesumokėjęs Mokesčio narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių Asociacijos įstatų nustatyta tvarka.
4.4. Asociacijai negavus Mokesčio po pakartotinio priminimo, Mokesčio administratorius klausimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos pateikia svarstyti Asociacijos valdybai.
4.5. Asociacijos narys Asociacijos įstatų nustatyta tvarka Asociacijos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei be pateisinamos priežasties nesumokėjo Mokesčio ilgiau kaip tris mėnesius nuo Mokesčio mokėjimo termino pabaigos.
4.6. Nariui išstojus iš Asociacijos savanoriškai ar pašalinus Asociacijos narį iš Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka, sumokėtas Mokestis negrąžinamas.
4.7. Asociacijos prezidentas kasmet finansinėje ataskaitoje pateikia informaciją apie Mokesčio panaudojimą.

V. MOKESČIO ATIDĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO TVARKA

5.1. Prašymą atidėti Mokestį ar atleisti nuo Mokesčio nariai privalo atsiųsti Asociacijos valdybos vardu (valdyba@lga.lt) ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki mokėjimo termino.
5.2. Asociacijos valdyba gautus prašymus perduoda svarstyti artimiausiam Asociacijos narių susirinkimui, kuris ir priima sprendimą dėl Mokesčio atidėjimo ar atleidimo nuo Mokesčio. Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba narius informuoja per 1 savaitę e. paštu. Iki tol jokios sankcijos dėl mokesčio nemokėjimo nėra taikomos.
5.3. Jei prašymas atidėti Mokestį ar atleisti nuo Mokesčio nėra patenkinamas, narys privalo sumokėti Mokestį per 3 mėnesius nuo informavimo apie atitinkamą Asociacijos narių susirinkimo sprendimą.
5.4. Mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip trims mėnesiams. Jei prašyme nurodyta pageidaujama atidėjimo trukmė, ji pradedama skaičiuoti nuo informavimo apie sprendimą datos.
5.5. Atleisti nuo Mokesčio galima ne ilgiau kaip metams.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Tvarka skelbiama viešai Lietuvos GO asociacijos interneto tinklalapyje.

__________________________________________________

 


PDF dokumentas:

 Paskelbė 2021-01-17 21:05