LGA turnyro kodeksas

 

1. Bendros taisyklės

1.1. Šios taisyklės galioja visiems oficialiems LGoA turnyrams.
1.2. Oficialaus turnyro (toliau „turnyro“) statusas suteikiamas LGoA valdybos sprendimu.

2. Turnyro rengimas

2.1. Turnyro rengėjas atsako už tvarkingą turnyro pravedimą ir užtikrina šias minimalias sąlygas:

  • – turnyro taisyklių parengimas ir paskelbimas;
  • – betriukšmės, gerai apšviestos ir pakankamai šiltos patalpos;
  • – tvarkingos kėdės ir stalai;
  • – tinkami Go komplektai;
  • – draudimas rūkyti, jei turnyras vyksta uždarose patalpose;
  • – kvietimo į turnyrą (vieta, data, kontaktinė informacija, dalyvavimo sąlygos, turnyrinė sistema) paskelbimas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki turnyro pradžios.

2.2. Turnyro rengėjas paskiria turnyro direktorių.
2.3. Turnyro direktorius vykdo dalyvių registraciją, skelbia turnyro pradžią ir reikalui esant paleidžia laikrodžius.

3. Žaidimas

3.1. Žaidėjai privalo elgtis garbingai.
3.2. Partijos žaidžiamos pagal Pasaulio Go mėgėjų pirmenybių taisykles „World Amateur Go Championship Rules“. Žr. http://home.snafu.de/jasiek/wagc.html.
3.3. Visi nuo lentos nuimti akmenys laikomi „belaisviais“ ir turi būti padėti taip, kad priešininkas galėtų nuolat juos matyti.
3.4. Žaidėjai neturi laikyti virš lentos rankų ilgiau, nei to reikia ėjimui atlikti.
3.5. Daugkartiniai akmens dėliojimai lentoje akivaizdžiai siekiant išsiaiškinti poziciją yra draudžiami.
3.6. Atliktas ėjimas nebegali būti keičiamas net jei priešininkas ir sutinka.

4. Ėjimo sąvoka

4.1. Ėjimu vadinama:

a) kai žaidėjas padeda akmenį ant vieno iš neužimtų lentos taškų ir paleidžia jį,
b) kai žeidėjas pasako „pas(as)“ arba
c) laikrodžio perjungimas.

5. Ėjimo atlikimas

5.1. Kiekvienas ėjimas turi būti atliekamas tik viena ranka.
5.2. Perspėjęs apie savo ketinimus (pavyzdžiui, pasakęs „pataisau“), žaidėjas savo ėjimo metu gali pataisyti vieno ar kelių akmenų padėtį jų taškuose.
5.3. Ėjimas laikomas baigtu perjungus laikrodį.
5.4. Laikrodį galima sustabdyti, jei reikia nuo lentos nuimti 4 ar daugiau akmenų, o taip pat kilus ginčui, išoriniam trukdžiui bei iškilus poreikiui nueiti į tualetą (tik byo-yomi atveju).

6. Partijos užbaigimas

6.1. Pagrindinė žaidimo dalis pasibaigia po dviejų iš eilės pasų. Po to abu žaidėjai, laikydamiesi taisyklių, baigia formuoti teritorijų ribas ir užpildo neutralius taškus. Dėl to gali būti reikalingi ėjimai ir teritorijų viduje, po ko žaidėjai turi nurodyti vienas kitam kurias teritorijas laiko savomis.
6.2. Seki viduje taškai nepildomi.
6.3. Iškilę klausimai dėl neakivaizdžių ėjimų, reikalingų teritorijų viduje, bei vienos ar kitos grupės gyvybės ar mirties prireikus yra sprendžiami žaidėjams žaidžiant pagal taisykles ant atskiros lentos, kur atkuriama ginčytina arba visa partijoje susidariusi pozicija.
6.4. Kai žaidėjai prieina prie vieningos nuomonės dėl teritorijų priklausomybės, visi belaisviai akmenys yra nuimami nuo lentos (jie tampa to žaidėjo, kurio teritorijoje buvo, belaisviais), po ko partija yra laikoma baigta ir vyksta rezultato nustatymas.
6.5. Jei vienam iš žaidėjų priklauso komi, tai partijai pasibaigus jis yra pridedamas prie to žaidėjo bendros taškų sumos.
6.6. Partiją laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiau taškų.
6.7. Partija taip pat yra baigta kai vienas iš žaidėjų pasiduoda.

7. Pagrindinis laikas ir byo-yomi

7.1. Turnyro reglamentas nustato laiką („pagrindinis laikas“), kuris skiriamas kiekvienam žaidėjui partijai užbaigti. Šiam laikui nėra nustatomas ėjimų skaičius.
7.2. Jei turnyro reglamentas tai numato, kiekvienam žaidėjui, pasibaigus pagrindiniam laikui, yra nustatomas papildomas laikas – byo-yomi. Yra leidžiami tokie byo-yomi variantai.
7.3. Kanadietiškas – tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas privalo atlikti tam tikrą ėjimų kiekį.

7.3.1. Atlikus paskutinį ėjimą prasideda naujas periodas. Neišnaudotas laikas nesikaupia.
7.3.2. Naudojant laikrodį be specialaus režimo, byo-yomi periodo pradžioje žaidėjas pats atskaičiuoja reikiamą akmenų kiekį, o jo varžovas nustato laiką. Abu žaidėjai patvirtina akmenų kiekį ir laiką. Šio proceso metu laikrodžiai yra sustabdomi.
7.3.3. Byo-yomi akmenys turi būti padėti taip, kad varžovas juos galėtų nuolat matyti.
7.3.4. Po kiekvieno paso vienas akmuo dedamas atgal į dėžutę.
7.3.5. Partija yra laikoma pralaimėta, jei žaidėjas nesuspėja per nustatytą laiką atlikti reikiamo ėjimų skaičiaus.

7.4. Japoniškas – tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas privalo atlikti vieną ėjimą. Jam pasibaigus prasideda kitas periodas. Neišnaudotas laikas nesikaupia.

7.4.1. Šis byo-yomi varijantas yra leidžiamas tik esant laikrodžiams, palaikantiems tokį darbo režimą.
7.4.2. Pasas yra laikomas ėjimu.
7.4.3. Partija laikoma pralaimėta, jei žaidėjas nesuspėja per nustatytą laiką atlikti ėjimo.

7.5. Jei turnyro reglamentas nenumato byo-yomi, tai pralaimi tas žaidėjas, kuriam pirmam baigiasi pagrindinis laikas.
7.6. Jei į turo pradžią abu varžovai atvyksta pavėlavę, tai atvykus pirmam žaidėjui nustatomas laikas, praėjęs nuo turo pradžios, ir pusė šio laiko yra atimama iš abiejų žaidėjų pagrindinio laiko.
7.7. Jei abu varžovai pavėluoja į turo pradžią daugiau kaip pusę pagrindinio laiko (jei nenustatyta kitaip) arba iš viso neatvyksta, partija yra laikoma pralaimėta abiejų.
7.8. Turnyro direktorius turi teisę pakeisti atskirų partijų laiko režimą, jei tam yra pateisinama priežastis.

8. Teisėjai

8.1. Turnyro direktorius skiria teisėjus suderinęs su LGoA valdyba.
8.2. Kilus nesutarimams tarp žaidėjų, jie gali kreiptis į teisėją, kad šis išspręstų ginčą.
8.3. Jei žaidėjas nesutinka su teisėjo sprendimu, jis turi teisę reikalauti, kad šį sprendimą persvarstytų teisėjų komisija.
8.4. Teisėjų komisija susideda iš turnyro direktoriaus ir visų teisėjų. Komisija priima sprendimus paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui lemiamas yra turnyro direktoriaus balsas.

9. Kita

9.1. Partija yra laikoma pralaimėta, jei:

a) žaidėjas tyčia pajudino poziciją;
b) žaidėjas atliko du ėjimus iš eilės;
c) žaidėjas partijos metu atsisakė laikytis nustatytų žaidimo taisyklių.

9.2. Žadėjas gali būti diskvalifikuotas, jei:

a) pralaimėjo dvi turnyro partijas pagal 7.7. ar 9.1. punktus;
b) tyčia trukdė pravesti turnyrą.

 Komentuoti

Galite naudoti šias HTML žymes ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(būtina)

(būtina)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.